Werkwijze en samenwerking

Eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak maken we kennis met elkaar en zal er een vraaggesprek (intake) en eventueel onderzoek plaatsvinden om uw logopedische vraag zo goed mogelijk in kaart te brengen.
Wettelijk zijn we verplicht om bepaalde gegevens in het dossier op te nemen. Daarom wordt u verzocht om bij uw eerste afspraak de volgende zaken mee te nemen:
* een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID)
* de zorgverzekeringspas van u of uw kind
* verwijzing van de huisarts of specialist

U ontvangt daarna van ons:
* een behandelovereenkomst
* een toestemmingsverklaring voor informatieoverdracht aan derden

Logopedisch onderzoek
Onderzoek vindt plaats aan de hand van (spel)observatie, vragenlijsten en (eventuele) afname van een test of toets. De resultaten van het onderzoek worden naderhand besproken en er wordt beslist of logopedische behandeling nodig is. Indien dit het geval is volgt een behandelvoorstel en wordt de logopedische behandeling opgestart.
Het verloop van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Behandeling
Na het logopedisch onderzoek volgt de behandeling. Iedere behandeling duurt over het algemeen een half uur met een frequentie van meestal één keer per week.
Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunnen de behandelingen (op medische indicatie) ook bij u thuis plaatsvinden.
De duur van de behandeling kan sterk variëren en is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem, motivatie, behandelfrequentie en de continuïteit van de behandelingen.

Afronding
Door een onderzoek, test of (spel)observatie kan worden bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Indien dit het geval is wordt de behandeling afgesloten.

Samenwerking

Samenwerking is in veel gevallen noodzakelijk om logopedische doelen te kunnen bereiken. Naast nauw contact met de directe omgeving (ouders, partner etc.) kan contact met andere betrokkenen (personen of instanties) ook van belang zijn. Samenwerking en overleg met andere disciplines gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de voortgang van de behandeling en alleen met schriftelijke toestemming. De logopedist kan een multidisciplinair onderzoek adviseren. Bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn over het gehoor of de verdere ontwikkeling van uw kind.

Logopedie4you werkt hiervoor onder andere samen met:
– Verschillende medici: huisarts, kinderarts, consultatiebureau-arts, tandarts, KNO-arts of neuroloog.
– Een paramedicus: diëtist, (kinder)fysiotherapeut of ergotherapeut
– Een reguliere (voor)school: peuterspeelzaal, basis- of voortgezet onderwijs
– Een speciale (voor)school: medisch kinderdagverblijf, speciaal (basis)- of voortgezet onderwijs
– Overig: (Integrale) Vroeghulp FrieslandPento Audiologisch Centrum LeeuwardenGGD Fryslan ( Consultatiebureau Plus)Mee FrieslandKentalis, Tongriemkliniek.