Vergoeding en tarieven

Vergoeding logopedie
Logopedie is door alle zorgverzekeraars opgenomen in het basispakket. Alle behandelingen bij Logopedie4you worden volledig vergoed voor zowel kinderen als volwassen, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten, dan brengen wij het tarief in rekening dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen.
De behandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding logopedie bij DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie)
Nog niet alle zorgverzekeraars vergoeden logopedie zonder verwijzing door een arts of specialist. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

In 2021 zit logopedie in het basispakket
U hoeft zich voor logopedie dus niet extra te verzekeren. De kosten voor logopedie vallen voor volwassenen echter wél binnen het eigen risico. Voor behandelingen van verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen / jongeren zal dus niet met het eigen risico verrekend worden. Wilt u meer weten over uw eigen risico? Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Tarieven logopedie 2021
In 2021 heeft Logopediepraktijk Logopedie4you contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat we voldoen aan de kwaliteitseisen die de zorgverzekeraar stelt. Onderstaande tarieven zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Deze tarieven gelden wanneer de logopediepraktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.

Reguliere behandeling€ 42,00
Individuele zitting preverbale logopedie€ 86,00
Screening Directe Toegang Logopedie (DTL: 15 min)€ 22,00
Anamnese en onderzoek na screening DTL€ 86,00
Eenmalig specifiek onderzoek€ 86,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing€ 86,00
Instructie / overleg ouders / verzorgers€ 42,00
Overleg met derden (op de praktijk van de logopedist) per uur€ 86,00
Verslaglegging aan derden per uur€ 86,00
Uittoeslag bij behandeling aan huis / instelling€ 24,00
Telefonisch consult (max. 15 min)€ 21,00
Verzuimtarief€ 35,00

Toepassing tarieven

  • Een logopedische behandeling vindt plaats in de praktijk van de logopedist.
  • Een behandeling aan huis vindt alleen plaats op indicatie van de verwijzer mits u vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunt komen. Behandelingen voor prelogopedie worden vrijwel altijd aan huis gegeven.
  • Indien u niet op een afspraak kunt komen, dient u deze minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Indien u de afspraak niet nagekomen bent, zijn wij genoodzaakt het tarief van de gereserveerde behandeling bij u in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
  • Op de logopedische behandeling zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.