Algemene voorwaarden

 1. Toegankelijkheid

Voor logopedische behandeling of verbijzonderingen daarvan, dient u in het bezit te zijn van een geldige verwijzing. Deze verwijzing ontvangt u van uw arts of medisch specialist (bijvoorbeeld: tandarts, kinderarts, jeugdarts etc.) U of uw kind kan ook zonder verwijzing bij ons terecht via DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie). Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

 1. Kwaliteit

Alle logopedisten die bij ons werken staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze regelt de registratie van erkende zorgverleners. Alleen wie in het register staat ingeschreven, mag  een door de wet beschermd beroep uitoefenen. Logopedist is zo’n beroep. De deskundigheid  van  de geregistreerde beroepsbeoefenaars is daarmee voor iedereen herkenbaar.

 1. Aanmelden

Op het moment dat u een afspraak hebt gemaakt in onze praktijk is er juridisch gezien sprake van een behandelovereenkomst. Bij uw aanmelding worden er een aantal gegevens van u vastgelegd welke nodig zijn voor onze administratie. Bij uw eerste behandeling vragen wij u zich te  legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

 1. Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft dus niet aanvullend verzekerd te zijn. Vanaf 18 jaar geldt het eigen risico.
Bij de eerste afspraak worden twee codes gedeclareerd, bij een verwijzing is dat code 4061 (anamnese en onderzoek logopedie na verwijzing) en code 4000 (reguliere zitting). Bij logopedie na DTL gelden de codes 4057 (screening, anamnese en onderzoek logopedie) en code 4000 (reguliere zitting). De hoogte van deze kosten verschillen per zorgverzekering. Meer informatie kunt u hierover vinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.

 1. Verhindering

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dat tenminste 24 uur van tevoren te melden. In de tijd die voor u gereserveerd was kan dan een andere cliënt ingepland worden en de kosten van de behandeling worden dan ook niet in rekening gebracht. Als u later afzegt, zijn wij genoodzaakt de behandelkosten rechtstreeks bij u in rekening te brengen van de verzuimde sessie (€ 34,00). Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u zich afmelden door een bericht inspreken op ons antwoordapparaat of ons te mailen.

 1. Wijzigingen doorgeven

Wij verzoeken u vriendelijk om alle wijzigingen aangaande persoonlijke en verzekeringsgegevens z.s.m. aan ons door te geven.

 1. Afwezigheid behandelend logopedist

Bij afwezigheid van uw eigen logopedist, zoals bij een cursus of ziekte, zal worden waargenomen door een collega-logopedist. Alleen in uiterste noodzaak wordt de afspraak afgemeld of verzet.

 1. Privacy

Wij  hanteren  een  privacyreglement  ter  waarborging  van  uw  persoonlijke  gegevens  en hanteren hierbij  de  richtlijnen  van  de  brancheorganisatie  NVLF, de  WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). In onze privacyverklaring vindt u hier meer informatie over. U kunt deze tevens opvragen bij uw behandelend logopedist.

 1. Veiligheid

Logopediepraktijk Logopedie4you is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor gevolgen van diefstal, beschadiging  en/of verlies van eigendommen van onze cliënten of bezoekers.

 1. Respect

In onze praktijk spelen leeftijd, ras, religie, politieke overtuiging, maatschappelijke status en seksuele geaardheid geen  rol. Wij  hopen  dat  onze  cliënten  deze  filosofie  onderschrijven. Mocht dat niet zo zijn, dan staat het u natuurlijk vrij te kiezen voor een collega-praktijk.

  1. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
   Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF heeft hiervoor een eigen meldcode opgesteld.

 

 1. Klachtenregeling

Indien u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de behandeling of de bejegening,  dan  staan  wij  open  voor  uw  bezorgdheid. We zullen in overleg met u een passende oplossing zoeken. Ook kunt u zich richten tot de praktijkhouder: Renske Geertsma. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de klachtencommissie van onze overkoepelende beroepsorganisatie de NVLF terecht. Daarnaast zijn we aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici via de NVLF.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopedie4you volgt deze klachtenregeling.

Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op onze internet site: www.logopedie4you.nl
Hiermee komen eventuele voorgaande Algemene Voorwaarden te vervallen.

Bolsward, 1 augustus 2018

Renske Geertsma, Praktijkhouder